Algemene voorwaarden – OPLEIDINGEN en aanverwante diensten (seminaries, workshops, e.d.)

Artikel 1 : Toepassingsgebied :

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, cursussen, seminaries, workshops, en elke andere dienstverlening welke onder de tak “OPLEIDINGEN” valt van Van de Perre Nancy BVBA (VdP TRAININGS & CONSULTANCY), gevestigd te 1840 Londerzeel, Berreweide 13,  met KBO-nummer 0500.675.594.

Voor opleidingen die via het e-learning platform van VdP worden aangeboden, zijn bovenop onderhavige algemene voorwaarden de bijzondere voorwaarden van kracht aangaande de e-learning opleidingen.

Andere of tegenstelbare voorwaarden worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan ons stilzwijgen als een aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.

De onderstaande algemene voorwaarden hebben alleszins steeds voorrang op eventuele voorwaarden vanwege een  aanvrager.

Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.

Artikel 2 : Partijen & definities :

1)      Van de Perre Nancy BVBA,  handelsnaam : VdP Trainings & Consultancy (hieronder afgekort als: VdP) / Opdrachtnemer:

Het bedrijf onder wiens verantwoordelijkheid de in artikel 1 vernoemde diensten worden aangeboden en verzorgd, alsmede derden en hulppersonen die VdP inschakelt en onder wiens leiding en toezicht deze diensten worden uitgevoerd.

2)      Aanvrager / Opdrachtgever :

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsook diens vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) die zichzelf, een werknemer  of een andere deelnemer overeenkomstig deze voorwaarden, aanmeldt voor deelname aan een opleiding, cursus, seminarie, workshop of enige andere door de opdrachtnemer aangeboden dienstverlening welke valt onder de tak “Opleidingen” .

De aanvrager/opdrachtgever is tevens diegene aan wie VdP zal factureren.

3)      Deelnemer :

De natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding zal deelnemen

4)      Inschrijvingsgeld :

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor deelname aan een opleiding, cursus, seminarie of workshop.

5)      Cursusgeld :

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor ondersteunend materiaal, zoals bijvoorbeeld handboeken (o.a. IATA handboeken), didactisch materiaal, e.d.

6)         Catering :

Bij open opleidingen die door VdP worden georganiseerd (en gepubliceerd staan op VdP’s website), is de catering steeds inclusief in het inschrijvingsgeld.   In de gevallen waar de catering niet is inbegrepen in het inschrijvingsgeld, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de website en/of op de prijsofferte.

7)         Open opleiding :

Dit is een opleiding die door VdP wordt georganiseerd en waarbij verschillende deelnemers van verschillende bedrijven en/of particulieren mogen deelnemen.  Het is een opleiding die in open vorm, meestal klassikaal wordt gegeven.   De inhoud van de opleiding wordt geheel door VdP bepaald en is voor iedere deelnemer dezelfde.  Alle open opleidingen die VdP aanbiedt, staan gepubliceerd op de website, met inbegrip van het volledige opleidingsprogramma, doelgroep e.d.

8)         In-House opleiding :

Dit is een opleiding op vraag en/of op maat van de Aanvrager en is enkel toegankelijk voor deelnemers die door de Aanvrager zelf worden aangeduid. Een in-house opleiding wordt gegeven aan een bedrijf en is uitsluitend toegankelijk voor eigen werknemers in dienst van dat bedrijf.
De opleiding kan gegeven worden op verschillende locaties, telkens in overleg met de Aanvrager, zijnde :
* ofwel op het adres van de Aanvrager zelf
* ofwel op een andere locatie die door de Aanvrager werd aangeduid
* ofwel op kantoor bij VdP

Iedere in-house opleiding wordt vooraf qua inhoud, vorm en voorwaarden besproken met de Aanvrager en er wordt steeds een prijsofferte vooraf door VdP aan de Aanvrager verstuurd,
dit via elektronische vorm.

9)         E-learning opleiding :

Dit is een opleiding die geheel (of gedeeltelijk) online door VdP wordt aangeboden op VdP’s website. Alle inschrijvingen, de inlog-registratie, betalingen en het volgen van de opleiding zelf, gebeurt online op de website van VdP.
E-learning is toegankelijk voor bedrijven en particulieren. Het doelpubliek wordt telkens in de omschrijving van de opleiding vermeld.

Voor alle e-learning opleidingen gelden niet alleen deze Algemene Voorwaarden, maar zijn bovendien ook onze Bijzondere Voorwaarden van toepassing. (zie ook vermeld onder artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden)

Artikel 3 : Inschrijving & bevestiging :

3.1. De minimumleeftijd om ingeschreven te worden is 16 jaar.

3.2. (a) Inschrijven voor een open opleiding, cursus, seminarie of workshop dient steeds te gebeuren d.m.v. het daartoe voorziene inschrijvingsformulier dat VdP ter beschikking stelt van de Aanvrager/Opdrachtgever en dit via de website.  Enkel in geval een aanvrager/deelnemer geen toegang heeft tot de website, dan kan in deze uitzonderlijke gevallen ook ingeschreven worden via email.

3.2. (b) Bevestiging van een in-house opleiding, cursus, seminarie of workshop dient evenzeer elektronisch te gebeuren, namelijk d.m.v. een “online” bevestiging n.a.l.v. VdP’s online offerte of d.m.v. een akkoord via email, n.a.l.v. VdP’s offerte via email.

3.2. (c) Inschrijving voor een e-learning opleiding, cursus, seminarie, webinar, workshop of enige andere dienst die op het e-learning platform door VdP wordt aangeboden, dient volledig elektronisch te gebeuren, via het e-learning platform op de website van VdP.

Het moment van inschrijving (3.2.a en 3.2.c) of bevestiging (3.2.b) door de Aanvrager is tevens de aanvang van de overeenkomst tussen de Aanvrager en VdP, waarbij dan ook deze voorwaarden van toepassing zijn / in werking treden.  Deze bepaling geldt ook ten overstaan van iedere deelnemer.

3.3. Het inschrijvingsformulier of de bevestiging (zoals omschreven in 3.2.) dient volledig ingevuld te worden verstuurd via elektronische weg naar VdP, alsook eventueel aanvullende documenten en/of bewijsstukken die door VdP werden gevraagd en zijn vereist, alvorens de opleiding, cursus, seminarie of workshop te kunnen aanvangen. (zoals bijvoorbeeld bepaalde diploma’s als bewijs van voorkennis, certificaten, uittreksel uit het strafregister, e.d.)

De Aanvrager behoudt iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de meegedeelde informatie.

3.4. (a) Ingeval van een open opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Elk inschrijvingsformulier wordt gevolgd door een ontvangstbevestiging van VdP aan de Aanvrager d.m.v. een e-mail.  Ook de factuur en een betalingsuitnodiging worden aan de aanvrager opgestuurd.  Een uitnodigingsmail met de praktische richtlijnen omtrent de opleiding (startuur, locatie, e.d.) wordt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding per e-mail doorgestuurd aan de deelnemer en/of aanvrager.

3.4. (b) Ingeval van een in-house opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Zodra VdP de online bevestiging heeft ontvangen, neemt VdP contact op om de in-house opleiding in te plannen op een datum die voor beide partijen past.  De overeengekomen datum waarop de in-house opleiding zal plaatsvinden, wordt door VdP via e-mail aan de Aanvrager bevestigd.

3.4. (c) Ingeval van een e-learning opleiding, cursus, seminarie, webinar, workshop of enige andere dienst die op het e-learning platform door VdP wordt aangeboden :
VdP stuurt een bevestigingsmail aan de Aanvrager, waarbij de Aanvrager een toegangscode krijgt om gebruik te maken van de VdP e-learning dienst(en).

3.5. Wijzigingen na de inschrijving zijn niet mogelijk, behoudens in het geval dat VdP hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Artikel 4 : Prijzen :

4.1. De prijzen voor het volgen of bijwonen van een opleiding, cursus, seminarie of workshop (=inschrijvingsgeld), alsook het cursusgeld (=eventuele handboeken, didactisch materiaal, e.d. …), staan bij elke opleiding, cursus, seminarie of workshop vermeld op de website.   Indien de Aanvrager geen toegang heeft tot de website of indien het een dienstverlening betreft die niet op de website wordt vermeld , dan gelden de prijzen zoals vermeld in de prijsofferte die door VdP vooraf schriftelijk wordt overgemaakt via e-mail aan de Aanvrager.

4.2. De prijzen die VdP hanteert zijn gebaseerd op de factoren die op het moment van prijsofferte gekend zijn, zoals materiaalkosten, lonen, van overheidswege opgelegde heffingen, e.d.    VdP behoudt zich het recht voor om haar aangeboden prijzen te wijzigen, mits verantwoording en/of eventuele bewijsstukken, ter staving van de prijswijziging.

4.3.  De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW. Er is steeds BTW verschuldigd, voor zover deze in België wordt gegeven.

Artikel 5 : Betalingsvoorwaarden:

5.1. (a) Alle facturen (bij “open” of “in-house” opleidingen) zijn betaalbaar binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. Eventuele bezwaren dienen dan ook per aangetekend schrijven kenbaar  te worden gemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Indien een inschrijving of bevestiging tot stand komt in een periode korter dan 8 dagen voor de aanvang van de cursus, dient het inschrijvingsgeld contant betaald te worden. In ieder geval dient het volledige bedrag betaald te zijn voor aanvang van de cursus.

5.1. (b) Opleidingen en/of andere diensten die via e-learning worden aangeboden, dienen onmiddellijk online betaald te worden bij de online inschrijving.  De Aanvrager ontvangt een bevestiging van de betaling, zodra deze door VdP ontvangen werd, en ontvangt na de betaling ook meteen een toegangscode om gebruik te kunnen maken van het VdP e-learning platform, voor de opleiding en/of dienst waarvoor de Aanvrager is ingeschreven.

5.2. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag blijft de Aanvrager jegens VdP van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen die VdP op de Aanvrager heeft, integraal opeisbaar. Het voorgaande geldt eveneens indien de Aanvrager in staat van faillissement wordt verklaard.

5.3. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1,00% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

5.4. Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een schadebeding van 15,00 %, met een minimum van € 100,00, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten.

5.5. In geval van gebrekkige betaling uiterlijk op het moment van de start van de opleiding, cursus, seminarie of workshop of eender welke dienstverlening behoudt VdP alle rechten om de deelname van de gebruiker aan de dienstverlening te ontzeggen.

Artikel 6 : Wijziging datum en locatie van de opleiding

6.1.  Per opleiding stelt VdP een minimum aantal deelnemers vast.  VdP behoudt zich het recht voor een opleiding niet te laten doorgaan of de datum of locatie te wijzigen, indien het minimum aantal deelnemers niet werd bereikt.  VdP zal de deelnemer/aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en samen met de deelnemer/aanvrager een gepaste oplossing zoeken. (vb. andere datum voorstellen).   Indien geen passende oplossing werd gevonden, dan zal VdP het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug vergoeden aan de deelnemer/aanvrager.

6.2. Het terug te storten bedrag kan nooit meer bedragen dan het reeds betaalde inschrijvingsgeld.  De deelnemer/aanvrager kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 7 : Annulering door de aanvrager

7.1. (a) Ingeval van een open opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Bij annulering door de aanvrager en/of deelnemer om eender welke reden vindt geen terugbetaling van het inschrijvings-en cursusgeld plaats.   De aanvrager is ten allen tijde gerechtigd om een vervangende deelnemer te laten deelnemen.   De aanvrager dient wel vooraf schriftelijk te melden aan VdP wie de vervangende deelnemer is.

Indien de aanvrager geen vervangende deelnemer kan laten deelnemen, dan kan een inschrijving door de aanvrager/deelnemer uitsluitend worden geannuleerd d.m.v. een aangetekend schrijven, met inachtneming van de annuleringskosten zoals vermeld onder 7.2.
(zie lager)

7.1. (b) Ingeval van een in-house opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Een in-house opleiding kan enkel door de aanvrager worden geannuleerd d.m.v een aangetekend schrijven, met inachtneming van de annuleringskosten, zoals vermeld onder 7.2. (zie lager).
Bijkomend, is de Aanvrager verplicht om volgende kosten te betalen :
De kosten die reeds gemaakt werden door VdP in de aanloop en ter voorbereiding van de in-house opleiding.  Het betreft hier mogelijkerwijs (maar niet limitatief) : reeds gepresteerde uren om een opleiding te ontwikkelen of te personaliseren, gepresteerde uren aan research,
reeds aangekocht werkingsmateriaal (handboeken, syllabus, … ), eventuele annuleringskosten voor reeds geboekte vergaderzalen, cateringkosten, hotelkosten, verplaatsingskosten, reiskosten, en dergelijke meer.

7.1. (c) Ingeval van een e-learning opleiding, cursus, seminarie, webinar, workshop of enige andere dienst die op het e-learning platform door VdP wordt aangeboden :
Deze kan in geen geval worden geannuleerd en niet worden terugbetaald.  De voorafbetaling heeft dan immers reeds plaatsgevonden en een paswoord met toegang tot de VdP e-learning dienst(en) werd immers reeds verleend aan de Aanvrager.

Paswoorden zijn steeds persoonlijk en zijn NIET overdraagbaar. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot een schadevergoeding aan VdP ter waarde van het volledig facturatiebedrag, onverminderd de gewone facturatie en onverminderd het recht van VdP om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

7.2. Bij annulering van open opleidingen of in house opleidingen, zullen de hierna genoemde annuleringskosten steeds aangerekend worden aan de deelnemer, onverminderd en bovenop het recht op schadevergoeding conform de artikelen 7.1.(a) en 7.1.(b)

* bij annulering binnen een periode van zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is het volledige inschrijvings-en cursusgeld verschuldigd.

* bij annulering binnen een periode van vier (4) weken tot zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is 50% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Het cursusgeld (reeds aangekochte handboeken, didactisch materiaal e.d.) is volledig verschuldigd.

* bij annulering binnen een periode, vroeger dan 4 weken voor aanvang van de opleidingsdatum, is er een administratieve kost van 15% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd, dit met een minimum van 50,00 euro per oorspronkelijk ingeschreven deelnemer.  Het cursusgeld (reeds aangekochte handboeken, didactisch materiaal e.d.) is volledig verschuldigd.

* Indien de volledige betaling reeds had plaatsgevonden, zal VdP het restant terugstorten naar de aanvrager/deelnemer, binnen de 14 kalenderdagen na de schriftelijke bevestiging van de annulering.

  1. b) voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend,  het moment waarop VdP het bericht van annulering heeft ontvangen via aangetekend schrijven.   VdP zal de annulering schriftelijk bevestigen.

7.3. in afwijking van de artikelen 7.1 en 7.2 van deze algemene voorwaarden heeft de deelnemer die een consument is in de zin van art. I.1, 2° van het wetboek van economisch recht, Boek I, titel I, het recht om conform artikel VI.47 van datzelfde wetboek de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het afsluiten hiervan kosteloos te herroepen.

Artikel 8 : Niet verschijning & legitimatie of onvoldoende voorkennis deelnemer

8.1. Ingeval een deelnemer zonder annulering, zoals bedoeld in artikel 7, om welke reden dan ook niet op de opleiding verschijnt, of een opleiding slechts gedeeltelijk bijwoont, dan is de aanvrager het volledige inschrijvingsgeld en cursusgeld verschuldigd.  Er vindt ook geen terugbetaling plaats van de reeds betaalde som.  VdP behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

8.2. Iedere deelnemer aan een opleiding/cursus/seminarie/workshop,  en met name bij een examen, is verplicht om zich te legitimeren d.m.v. een geldig legitimatiebewijs.   Indien hij/zij zich niet kan legitimeren, is VdP gerechtigd om hem/haar uit te sluiten van deelname aan de opleiding, het examen of de vaardigheidstest.  Bij sommige opleidingen wordt bovendien een recent Uittreksel uit het Strafregister gevraagd, alvorens te mogen deelnemen aan de opleiding en/of het examen. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld op de website van VdP.

8.3. Indien bij een opleiding, examen of vaardigheidstest blijkt dat de deelnemer niet beschikt over de voor de opleiding vereiste voorkennis, diploma’s of andere vooraf vereiste/gevraagde documenten (vb. legitimatiebewijs en/of recent Uittreksel uit het Strafregister), alsook wanneer een deelnemer niet slaagt voor de opleiding, het examen of vaardigheidstest, blijft het  inschrijvings-en cursusgeld verschuldigd en wordt het niet terugbetaald.

Artikel 9 : Bewijs van deelname, examen / vaardigheidstest, Certificaat / Diploma, 

9.1. Alle opleidingen worden afgesloten met een examen of vaardigheidstest, tenzij anders gemeld.

9.2. Iedere deelnemer ontvangt bij het succesvol voltooien van een opleiding (en mits betaling van het inschrijvings-en cursusgeld),  een bewijs van deelname en desgevallend ook een Certificaat/Diploma en de behaalde resultaten.

Artikel 10 : Auteurs- en eigendomsrecht op studiemateriaal

10.1. Op het door VdP aan de deelnemer verstrekte studiemateriaal berusten alle auteursrechten bij VdP. Niets mag daaruit worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of in enige vorm openbaar gemaakt worden, of ter beschikking gesteld worden van derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van VdP.

Bij elke inbreuk hierop is de aanvrager en/of deelnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van 5.000 euro, onverminderd het recht van VdP om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

10.2. Het studiemateriaal wordt tijdens de opleiding slechts in bruikleen gegeven aan de deelnemer en mag uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend.   Bij verlies van het in bruikleen gegeven studiemateriaal, kunnen de aanschafkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Alle verbintenissen aangegaan door VdP op grond van deze voorwaarden zijn louter inspanningsverbintenissen.  VdP stelt alles in het werk om haar kennis en expertise zo goed mogelijk over te brengen naar de deelnemers en om de inhoud van haar opleidingen up to date te houden, conform de vigerende wetgeving.

11.2. VdP is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade en is niet aansprakelijk in geval van fouten van haarzelf of van haar uitvoeringsagenten. De aansprakelijkheid van VdP is in ieder geval beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is. De verzekeringspolis is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

Artikel 12: Cookies

12.1  Vdpbelgium.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Vdpbelgium.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

12.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

12.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, via de browser.

Artikel 13: Privacy policy

Deze Privacy Policy geldt voor bezoekers en dus iedereen die een bestelling plaatst bij vdpbelgium.com via de website en/of per e-mail.

13.1 Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden:
de bezoeker verklaart zicht middels het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk akkoord dat de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruikt kunnen worden:

  • Het verwerken van een inschrijving, reservering of download.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan Vdpbelgium.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

13.2 Gegevens die door de bezoeker aan Vdpbelgium.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel, namelijk : wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

13.3 Gegevens die de bezoeker aan Vdpbelgium.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

13.4 De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens kosteloos te laten wijzigen. Vdpbelgium.com kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Vdpbelgium.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

13.5 De bezoeker heeft het recht op eenvoudig verzoek en volledig kosteloos zich tegen de voorgenomen verwerking van de betreffende persoonsgegevens te verzetten voor wat betreft de verrichtingen met het oog op directe marketing zoals bepaald onder art. 13.1, punt 3.

Artikel 14: Slotbepalingen :

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen.

14.2. Elke betwisting wordt beheerst door de Belgische wetgeving.

14.3. Bij betwisting zijn uitsluitend de Vrederechter te Meise of de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.